ธนาค ารไ ทยพาณิชย์ป ล่อยสินเชื่ อรถคือเ งิน My Car My Cash

รายละเอียดสินเชื่ อ

สินเชื่ อสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรั พย์ประกัน ให้คุณใช้รถแล กเงิ น รับเงิ นสดสูงสุดถึง 5 ล้ านบ าท และยังสามารถครอบครอง

และมีสิ ทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยผ่อนชำระห นี้เป็นร ายงวดสบ ายๆ นานสูงสุดถึง 84 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไข

ก รรมสิ ทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที สมั ครง่าย รู้ผลอนุ มัติและได้รับเงิ นรวดเร็วภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน

วงเงิ นสินเชื่ อสูงสุด 5 ล้ านบ าท

เพราะเร าเชื่ อว่าแต่ละคนมีความต้องการทางการเงิ นไม่เท่ากัน แต่เพื่อให้รถของคุณสามารถช่วยให้การเงิ นมีสภาพคล่องได้

ไกลที่สุดเท่าที่ควร โดยการพิจารณาอนุ มัติวงเงิ นสินเชื่ อขึ้นอยู่กับคุณสม บัติของผู้ขอสินเชื่ อ แบรนด์ของรถยนต์แต่ละคัน อายุ

รุ่น และ ปี โดยรถยนต์ที่นำมาเป็นหลั กประกันต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถยนต์ต้องจดทะเบี ยนส่วนบุคคลเท่านั้น

ผ่อนสบ ายเริ่มต้นแสนละ 58 บ าท/วัน

เพื่อให้การชำระหนี้เป็นเรื่องเบ าสบ ายมากขึ้นกับอัตร าผ่อนเริ่มต้นที่ 58 บ าทต่อวัน โดยคำนวนจากอัตราผ่อนต่อเดือน (30 วัน)

ด้วยวงเงิ นสินเ ชื่อ 100,000 บ าท คิด ในอัตราดอกเ บี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ ยของธนาค าร

1 มกร าค ม 2563 ระยะเวล าผ่อน 84 เดือน การพิจารณาอ นุมัติวงเ งินสินเชื่ อ อัตราดอกเ บี้ย ระยะเวล าผ่อน

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเ ชื่อ แบรนด์ของรถยนต์แต่ละคัน อายุ รุ่น และ ปี )

ผ่อนชำระสบ ายๆ นานสูงสุด 84 เดือน

สามารถเลือกระยะเวล าการผ่อนชำระสินเชื่ อได้ตามความต้องการ โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 12, 24, 36, 48, 60 , 72 และ

สูงสุดถึง 84 งวด

รับอายุรถถึง 15 ปี

รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่ อระยะเวล าผ่อนชำระ 84 เดือน อายุรถไม่เกิน 12 ปี

เมื่อรวมระยะเวล าผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 19 ปี

สะดวกและรวดเร็ว

เราจะไม่ปล่อยให้คุณต้องติดอยู่กับการรอคอย เติมเต็มทุกความต้องการให้เป็นจริงด้วยขั้นตอนการขอส มัครสินเชื่ อง่ายๆ

ที่สะดวกและรวดเร็ว

หมดกังวลเรื่องแผนการผ่อนชำระ

เพราะเร าจะช่วยคุณจัดสรรเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอายุสัญญ า หรือจำนวนเ งินเรียกเก็บในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของคุณอย่ างลงตัว

หากสนใจสามารถสอบถามได้ที่ธนาค ารไทยพาณิชย์ทุกสาข าทั่วประเทศ

ข้อมูล scb