ร าค าทองวันนี้ คนแห่ข ายแน่นร้ านทอง

วันที่ 25 ธันวาค ม 2563 ทีมข่ าว siamtoday ได้รับร ายงานว่า สมาคมท องคำได้ประกา ศร าค าทองวันนี้ ครั้งที่ 1 เ

วล า 09:17 น. คงที่ เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้ โดยร าค าข ายออกทองรูปพ รรณ อยู่ที่ 27,250 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าท องคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:17 น. ที่ผ่ านมา

ท องคำแ ท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,650 บ าท ข ายออกที่ร าค าบ าทละ 26,750 บ าท ตามประก าศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 26,166.16 บ าท ส่วนร าค าข ายออกอยู่ที่ 27,250 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,880.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 25 ธ.ค. 2563

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 26,650 บ าท

ขายออก บ าทละ 26,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้ อ บ าทละ 26,166.16 บ าท

ข ายออก บ าทละ 27,250 บ าท

ร าค าทองวันนี้

ภาพจาก ร าค าท อง

ข้อมูล siamtoday