กองสล าก ประกาศล่ าสุด พร้อมง ดออกร างวัล

กองสล าก ประก าศล่ าสุด พร้อมง ดออกร างวัล ถ้าเ กิดเรื่องขึ้น ล่ าสุดอยู่ที่อำเภอด่ านซ้าย จังหวัดเลย เป็นผู้จำหน่ ายสล าก

กินแบ่ งรั ฐบ าลร ายย่อย นำสล ากไปข ายที่ จ.สมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 8 ถึง 9 ธ.ค. จากนั้นนำสล ากไปข ายที่ตล าดกุ้งและ

ตล าดทะเลไทย และในช่วง 9 ถึง 15 ธ.ค.เดินท างกลับ

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. น ายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆ ษกสำนักง านสล ากกินแบ่ งรั ฐบ าล เ ปิดเผยว่า ในเบื้องต้น สล ากฯ

จะไปขอตรวจสอบก่ อนว่า ผู้ที่ติดรวมทั้งผู้ติดต่อและถือเป็นกลุ่มเสี่ ยง เป็นผู้ค้ าสล ากในกลุ่มใด หากเป็นผู้ค้ าที่มา

ขึ้นทะเบี ยนจอง-ซื้อไว้ ก็จะไม่สามารถมารับสล ากฯ ในงวดถัดไป เพื่อไปจำห น่ายได้ เพราะในหลั กการจะต้อง

กักตัว 14 วัน เพื่อต รวจสอบอาการ

แต่ถ้าหากเป็นผู้ค้ าที่อยู่ในกลุ่มโค วต า กอ งสล ากฯ จะเร่งประสานงานไปยัง มูลนิธิ องค์กรการกุศล ที่รับส ล ากฯ ไป

ให้ระงับการส่งต่อสล ากฯ ให้ผู้ค้ าร ายนั้น และผู้ที่มีความเสี่ ยง เพื่อไม่ให้ผู้ค้ า นำสล ากไปเดิ นจำหน่ าย

ทำให้สำนักงานสล ากเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิ ดการกระจายของ CV-19 เป็นวงกว้ าง

นายธนว รรธน์ กล่ าวว่า การข ายสล ากฯ ให้กับผู้ค้ า เป็นลักษณะข ายขาด ไม่มีสัญญ าผูกพัน ดังนั้น กองสล ากฯ

จึงไม่มีอำนาจเข้ าไปควบคุม เมื่อข ายสล ากออกไปแล้ว แต่ก็มีความห่วงใยในกรณีนี้ เพราะถือเป็นความเ สี่ยง

จึงกำชับให้ผู้ค้ าที่รับสล ากไปจำหน่าย ใส่หน้ าก ากตลอดเวล า และ ข ายให้กับผู้ซื้อที่ใส่หน้าก าก

รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

ส่วนกรณีตล าดค้ าสล ากฯ ที่ อ.วังสะพุง จ.เลย กองสล ากฯ เตรียมประสานความร่วมมือกับผู้ว่ าร าชการจังหวั ด

เพื่อตรวจสอบ เข้มงวด ตล าดข ายส่ง ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานควยคุมโร คของสาธารณสุข เพราะกองสล ากฯ

ไม่อยากเป็นต้นตอของการกระจ าย เพิ่มอีก

กรณีพบผู้ค้าสล ากติด ยังไม่น่ ากังวล เพราะจากการติดตามพบว่า ไม่ได้ติดเ ชื้อมาจากตล าดข ายส่งสล าก

แต่เป็นการรับสล าก แล้วเดิ นทางไปข ายจนติดเ ชื้อในพื้นที่อื่น ไม่ได้ติดจากผู้ค้ าด้วยกันเอง ดังนั้น กองสล ากฯ

ยังไม่มีความจำเป็นต้องมีมาตรการอะไรออกมา

อย่ างไรก็ดี ถ้าหากพบว่ามีกรณีการกระจาย Cv -19 มีต้นตอ หรือ แหล่งกระจาย มาจากตล าดค้ าส่งสล าก

ทั้ง วังสะพุง หรือ พื้นที่อื่น ๆ สำนักงานสล ากฯ ก็จะเรียกประชุมคณะกรรมการสล ากฯ เร่งด่วน

เพื่อให้ยุติการจำหน่ายและงดการออกร างวัลทันทีจนกว่าสถ านการณ์จะค วบคุมได้

ข้อมูล siamnews