โครงการคนละครึ่ง ทำยอดข าย เซเว่ นอีเล ฟเว่น แ ฟมิลี่ม าร์ท ชะลอตัว

“คนละครึ่ง” ถือเป็นโครงการของรั ฐบ าลที่ประสบความสำเร็จรู้จักกันทั่วบ้ านทั่วเมืองทุกเพศทุกวัย ที่สำคัญต้องยอ มรับว่า

เ ป็นมาตรการที่ยิงตร งกลุ่มเป้ าหมายทั้งผู้ได้รับสิท ธิและร้ านค้ าที่เข้ าร่ว มโครงการ

ต้องย กความดีความชอบให้ทีมงานผู้อยู่เบื้อ งหลังแนวคิดนี้ รอบคอบและชัดเจน ที่ช่วย “ปิดประตู” ไม่ให้ยัก ษ์ค้ าปลี ก

รวมทั้งร้ านสะดวกซื้อยักษ์ใหญ่ อย่ างเช่น เซเว่นอีเลฟเว่น, แฟมิลี่ม าร์ท มีสิท ธิเข้ าร่วมโครงการ

เป้ าหม ายโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อฟื้นฟูเศ รษฐกิจระดับฐ านร าก ด้วยการดีไซ น์มาตรการที่ถือว่าลงตัวและต รงจุด

จึงเป็นเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

ทั้งช่วยบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ าย ค่ าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้ าอุปโภคบริโภคให้ประชาช น 50% แบบจ่ายคน ละครึ่ง

ขณะเดียวกันก็ช่วยกระตุ้นยอดข ายของร้ านค้ ารา ยย่อย หาบเร่แผงลอย ตล าดนั ดตล าดสด ที่เรียกว่า “คนตัวเล็ก”

การกระจายเม็ดเ งินคนละครึ่งวันละ 150+150 บ าท แบบค่อย ๆ หว่ าน ช่วยให้ทั้งประชาช นและร้ านค้ าหาบเร่แผ งลอย

มีเม็ดเงิ นหล่อเลี้ยงไปอีก 6 เดือน เฟสแรกเริ่มตั้งแต่ 23 ตุล าค ม 2563 ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดโครง การ 31 ธันวาค มนี้

ก็ต่อเฟสสองไปถึง 31 มีนาค ม 256

จำนวนผู้ได้รับสิท ธิเฟสแรก 10 ล้ า นคน และเฟสสองที่เพิ่งเปิ ดลงทะเบี ยน ไปอีก 5 ล้า นคน รวมประชาช น

ที่ได้สิ ทธิ 15 ล้ านคน ยอดเงินรวมคนละ 3,500 บ าท คิดเป็นเม็ดเงิ น 52,500 ล้ านบ าท ส่วนที่รั ฐบ าล

ใส่ลงไปเพื่อกระตุ้นการจับจ่าย ที่ส่งผ่ านจากประชาช นลงไปถึงร้ านค้ าห าบเร่-แผงลอย

และเมื่อรวมกับอีก 50% จากเงิ นของประชาช นที่ร่วมจ่า ยนั่นหมายถึงเม็ดเงิ นรวม 105,000 ล้ านบา ทที่ใส่ลงไป

ในระบบเศ รษฐกิจฐานร าก ที่ดีไซน์ให้ “คนตัวเล็ก” ได้รับประโย ชน์ไปเต็ม ๆ เพราะจำกัดสิ ทธิค้ าป กร ายใหญ่และร้ านสะดวกซื้อ

เพราะโครงการนี้ถ้าเพียงแค่เปิ ดช่องให้ “ร้ านสะดวกซื้อ”เข้ าร่วมโครงการเท่ านั้น เชื่อว่าผลที่ได้รับจะแตกต่ างอย่ างสิ้ นเชิง

ดังนั้นในช่วงตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้จนถึงสิ้นไตรมาสแรกปีห น้า จะมีเม็ดเ งิน 105,000 ล้ านบ าทใส่ลงไปที่ร้ านค้ าร ายย่อย

แบบช่วยต่อลมหายใจให้ในภาวะวิกฤตโ รคระบ าด ที่กำลังซื้อกำลังซบเซา

จากที่สัมผัสและสำรวจร้ านค้ าต่าง ๆ โดยเฉพาะร้ านอาหารรถเข็นแผงลอยต่าง ๆ พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าย อดข าย

เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากก่อนที่จะมีโครงการคนละครึ่ง

และอีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ก็คือ “โชห่วย” ซึ่งถือเป็นช่วงเวล า “เอ าคืน” เพราะเดิมกลุ่มนี้ถูกร้ านสะดวกซื้อแย่งลูกค้ า

เพราะด้วยความสะดวกสบ ายและครบครันของสินค้ า ใคร ๆ ก็เลือกเ ข้ าร้ านสะดวกซื้อ

แต่ “คนละครึ่ง” ทำให้ยอดข ายของร้ านโชห่วยหล ายแห่งเพิ่มขึ้นอย่ างชัดเจน

งานนี้เรียกว่าพลังของ “คนละครึ่ง” ได้เติมโอกาสให้กับ “คนตัวเล็ก” อย่ างแท้จริง

ถึงขั้นที่เจ้าของร้า นเซเว่นฯหล ายแห่งถึงกับบ่นว่า ยอดข ายช่วง 1-2 เดือนที่ผ่ านมาชะลอตัวอย่ างเห็นได้ชัด

และไม่ใช่แค่ร้ านสะดวกซื้อ เชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหล ายแห่งก็คงเจอเอฟเฟ็กต์จาก “คนละครึ่ง” ไปไม่น้อย

เพราะหล ายคนคงเลือกซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นจากร้ าน ค้าร ายย่อยต่าง ๆ ที่เข้ าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

แทนที่จะไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ต

นี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่ างของการดีไซน์โครงการเพื่อที่ตอบโจทย์ดูแลเศ รษฐกิจฐ านร าก

ที่ต้องยอมรับมีประสิ ทธิภาพในการกระตุ้นเศ รษฐกิจได้ตรงจุด และถูกใจประชาช นโดยถ้วนหน้า แต่ถ้าจะให้เท่าเทียมทั่วถึง

ก็คงต้องเ ปิดให้ลงทะเบี ยนอีกรอบ เพื่อให้กลุ่มฐ านร ากได้รับสิท ธิอย่ างทั่วถึง

ขอบคุณข้อมูล prachachat