กระทรวงค มนาค ม มอ บของขวั ญส่งท้ ายปีโดยการเ ปิดให้ใช้ทางด่ วนฟรี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาค ม 2563 ที่ผ่ านมา ได้มีผู้สื่อข่ าว ร ายงานว่า กระทรวงค มนาค ม

จะมอบของขวั ญปีใ หม่ให้กับประชาช นด้วยการเ ปิดให้ใช้บริการมอร์เตอร์เวย์ฟ รี 5 เส้นทาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ใช้ทางด่ วนฟรี 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาค ม 2563 ถึง 4 มกราค ม 2564 มี 2 เส้นทาง ได้แก่

– ทางด่วนบูรพาวิถี หรือทางด่วนสายบ างนา-ชลบุรี

– ทางพิเศษกาญจนาภิเษก หรือทางด่ วนสายบ างพลี-สุขสวั สดิ์

2. ใช้ทางด่ วนฟรี 2 วัน ตั้งแต่ 31 ธันวาค ม 2563 ถึง 1 มกราค ม 2564

โดยร่วมกับบริษัททางด่ วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จำกัด (มหาช น) และบริษัททางด่ วนกรุงเทพเหนือจำกัด มี 3 เส้นทาง ได้แก่

– ทางพิเศ ษเฉลิ มมหานคร หรือทางด่ วนขั้นที่ 1

– ทางพิเ ศษศรีรัชหรือทางด่ วนขั้นที่ 2

– ทางพิเศษอุดรรัถยา หรือทางด่ วนส ายบ างปะอิน-ป ากเกร็ด

นอกจากนี้ การทางพิเ ศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยังได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาช น

โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่ วน และบริษัททางด่ วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาช น)

เพื่อให้บริการประชาช นที่ใช้ทางพิเศ ษเดินทางเข้ า-ออก กรุงเทพฯ จำนวน 6 บริเวณ ประกอบด้วย

วันที่ 29 ธันวาค ม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราค ม 2564 ได้แก่

– ด่ านฯ บางแก้ว 1

– ด่ านฯ ฉิมพลี

– ด่ านฯ บางปะอิน (ข าออก)

วันที่ 2-4 มกราค ม 2564 ได้แก่

– ด่ านฯ ด าวคะนอง

– ด่ านฯ จตุโช ติ

– ด่ านฯ บ างปะอิน (ข าเข้ า)

ข้อมูล siamstreet