แ ม่ค้ า ขอรั ฐบ าลช่วยเหลือ จ่ายคร อบครั วละ 1 ล้ าน

แ ม่ค้ า ขอรั ฐบ าลช่วยเหลือ จ่ายคร อบครั วละ 1 ล้ าน หลังได้รับผลกระท บจาก C V D

วันที่ 27 ธันวาค ม 2563 ผู้สื่อข่ าว siamtoday ได้รับร ายงานว่า แ ม่ค้ าอาหารท ะเลในเมืองชัยภูมิกว่า 20 คร อบครัว

ได้รับผลกระทบจาก C V D เข้ ารับการตร วจเพื่อขอใบรับรองแพ ทย์ การันตีความปลอดภัย หลังอา หารทะเลที่รับม าข ายข าดทุน

วอนรั ฐบ าลช่วยเหลือ ‘ครอบครัวละ ล้าน’ แก้ปัญหา ส่วนที่บ้ านไทรย้อย มีมากถึง 4 คน ทางจั งหวัดสั่งปิดหมู่บ้ าน

คัดกรองหาแต่ยังมีชาวบ้ านบ างส่วนไม่ให้ความร่วมมือ อสม. ลงพื้นที่ทำความเข้ าใจอย่ างต่อเนื่อง

ภาพเหตุการณ์แ ม่ค้ า ขอรั ฐบ าลช่วยเหลือ

ภาพเหตุการณ์แ ม่ค้ า ขอรั ฐบ าลช่วยเหลือ ขอครอบครัวละ 1 ล้าน

ขอบคุณข้อมูล siamtoday