หลวงตาบุญ ชื่นตอบแล้ว หลังมีเรื่องเล่ า เผชิ ญผญ าน าคเทือกเข าภูพ าน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาค มที่ผ่ านมา เฟซบุ๊ก เจ้าคุณ ฯ. ซึ่งเป็นพระที่ได้ไปเยี่ ยมหลวงตา บุญชื่น

ได้มีการสอบถามหลว งตาบุญชื่น ถึงเรื่องที่ถูกเล่ าข านต่อกันมา โดยระบุว่า วันนี้ได้มีโอกาสได้ถามเรื่องที่ค้ างค าใจ

กับองค์หลวงปู่

อาตมาถาม- หลวงปู่ครับ มีคนเข าลงว่าหล วงปู่เห็นพญ านาคเทิ่งเข าภูพาน มันเป็นเรื่องจริงบ้อครับ

หลวงปู่ตอบ- บ่มี บ่เห็นดอก พญ านาค บ่เห็นอีหยัง เห็นแต่งัวเข าปล่อยมา พอเฮาเห็นงัว เฮากะเกิ ดปัญญาว่า

จิตเฮ านี่กะคืองัว ถ้าบ่มีเ จ้าของควบคุม มันกะไปทั่วทีบทั่ วแดน จิตเฮ าคือกัน ถ้าบ่ฝึกบ่ปฏิ บัติมันกะไปทั่วทีบ

จิตกะฟุ้งซ่ าน เดินบิณฑบ าตเห็นเห็ ดระโงก กะเห็นธรรมะ มื้อแรก ดอกง๊ ามง าม มื้อต่อมามันเหี่ยว

มันกะคือโตเฮาสังข ารเฮานี่ละ มันร่ วงโร ยไปตามก าลตามเวล า ฮอดมื้อมันกะดับสล าย

ภาพจาก เจ้าคุณ ฯ.

โพสต์

ขอบคุณข้อมูล siamtopic