ออ มสินให้กู้ ไม่เ​สียดอ​ก กดเ​ งินไปใช้ได้เ​ลย ให้คน​ละ 35.000 บ าท

เ ปิดเงื่อนไข ออ มสินให้กู้ไม่เ​สียดอ​ก กดเ​งิ นไปใช้ได้เ​ลย ให้คน​ละ 35,000 บ าท

สำหรับบัตรกดเงิ นสด ออมสิน เงิ นเดือน 7,000 ทางธนาค ารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ ให้กู้ยืมเงิ นถือบัต รคือ

สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี อายุงา นมากกว่า 1 ปี สำหรับผู้มีร ายได้ประจำและไม่เกิน 65 ปีสำหรับ

ผู้ประกอบอ าชีพอิ สระ / เจ้ าของกิจ การที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป โดยมีรา ยได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บ าทต่อเดือน

ซึ่งวงเ งินของบัตรกดเ งินหรือวงเงิ น ให้ยืมเ งิน สดออมสินนั้นจะให้วงเงิ นสูงสุด 5 เท่า ของร ายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้นไป

ต้องเตรียมใช้ สำหรับ กู้ยืมเ งิน สินเ ชื่อนี้ เอกส ารที่ใช้ในการสมั ครบัตรกดเ งินออมสิน

สำหรับผู้มีร ายได้ประจำ ที่ต้องเตรียมไว้ กู้ยืมเ งิน ที่ต้องใช้ จะมีประกอบไปด้วย

1.สำเนาบัตรประชาช น หรือสำเนาบัตรข้ าร าชการ ของผู้กู้ยืมเงิ น

2.สำเนาทะเบี ย นบ้ าน ต้นฉบับ/สำเนาส ลิปเงิ นเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงิ นเดือนStatement

หรือสำเนาบั ญชีเงิ นเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

3.หน้ าสมุดบัญชี ของผู้ยืม เ งิน ที่ระบุชื่อ – เล ขที่บัญชี

สำหรับอาชีพอิสระหรือเจ้ าของกิ จการ ที่ต้องเตรียมไว้กู้ยืมเ งิน ที่ต้องใช้ จะมี

1.สำเนาบัตรประชาช น

2.เอกสารแสดงการดำเนินธุร กิจมาแล้ วขั้นต่ำ 1 ปี

3.ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงร ายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงิ นได้ หรือเอกสารอื่นๆ

4.Statement หรือสำเนาบัญชีธนาค ารในนามผู้ส มัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุ ดบัญ ชีที่ระบุชื่อ เล ขที่บัญ ชี

หล ายคนอยากทร าบว่า ทำการ กู้ยืมเ งินเเล้ว แล้วบัตรกดเ งินออมสินจะกี่วันอนุ มัติ? จากการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า

บัต รกดเงิ นสดออมสินใช้เวล าอนุมัติเฉ ลี่ยประมาณ 1 เดือนขึ้นไป หรือถ้ามีการตรวจที่รวดเร็วอาจจะอนุ มัติที่เร็วกว่านั้น

ขอบคุณ siamtopic