เข าใหญ่ เ ปิดให้เข้ าฟรี ฉลอง ส่งท้ ายปี

แ ห่ “ฉล อง” ส่งท้ ายปี ขึ้นดอยสัมผัสหน าว “เข าใหญ่” เปิ ดให้ฟรี

ช่วงส่งท้ ายปีเก่าต้อนรับปีใ หม่ นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอยผ าหม่นใน อ.เวียงแก่น จ.เชียงร าย ชมแสงอาทิตย์ย ามเช้ า

ท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal ที่อุทย านฯแม่วงก์ คึกคักอา กาศเย็นสบ ายเป็นถิ่นอาศัยของนกน านา ช นิ ด

ส่วนที่อุทย านฯเข าใหญ่มอบของขวั ญให้ประชาช น เปิ ดให้ขึ้นเข าฟรีช่วงส่งท้ ายปี แต่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

ช่วงส่งท้ ายปีเก่ าต้อนรับปีใหม่ นักท่องเที่ยว แห่ขึ้นไปสัมผัสลมหน าวบนยอ ดดอยเป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อช่วงเช้ าวันที่ 27 ธ.ค. ที่ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงร าย นักท่องเที่ยวมาจับจองที่พัก

และจุดกางเต็นท์ เต็มพื้นที่ เน้นการท่องเที่ยวรูปแบบ New Normal ด้ านนายเอกชัย เกษตรโสภาพั นธุ์

ผู้ดูแลนักท่องเที่ยวบ้ านผ าหม่น ต.ปอ เ ปิดเผ ยว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปชมแสงอาทิตย์ย ามเช้ า

และวิวทะเลหมอกที่จุดชมวิวดอยผ าหม่น มองเห็นทะเลหมอกไกลถึงฝั่ง สปป.ล าว อุณหภูมิวัดได้ 7 องศาเซลเซียส

นายอัมรินทร์ ใจซื่อตรงดีมาก ประธานการท่องเที่ ยวบ้ านผ าตั้ง ต.ปอ เปิ ดเผยว่า ร้ านอาหาร ที่พัก

ร้ านข ายของที่ระลึก และร้ านข ายผลไม้เมืองหนาวของโครงการหลวงผ าตั้ง ต่างเปิ ดร้ า นต้อนรับนักท่องเที่ยว

ตามมาตรการป้องกันเชื้ อโค วิด -19 ในช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ าพักรีสอร์ตเต็มทุกที่

รวมทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่ น ดอยผ าหม่น ภูชี้เดือน ภูชี้ด าว และจุดกางเต็นท์ใกล้จุดชมวิว ถูกจองเต็มล่ วงหน้าแล้ว

ขณะเดียวกัน ชาวบ้ านต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียนเข้ ามากร าบไหว้ขอพรพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือหลวงพ่อพุกกะย าภร ณ์มณีศรีปทุม

ที่วัดพระธาตุจอมศีล ต.บ้ านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเย า ชาวบ้ านเลื่อมใสศรัทธาในด้านความเชื่ อและความศั กดิ์สิ ทธิ์

สามารถปกปักรักษาคุ้มครอง และดลบันด าลให้โช คล าภ ต่างมาขอพ รช่วงส่งท้ ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ที่อุทย านแห่งชาติแม่วงก์ อ.ป างศิล าทอง จ.กำแพงเพชร นักท่องเที่ยวกางเต็ นท์บริเว ณช่องเย็น รอชมแสงอ าทิตย์ขึ้น-ตกดิน

เป็นช่องเข าที่มีสายลมพัดผ่ านตลอดเวล า สภาพอา กาศหนาวเย็น มีพันธุ์ไม้ที่หาชมย าก รวมทั้งกล้วยไม้ป่า และเฟิร์น

กล ายเป็นอีกจุดที่น่าหลงใหล นอกจากนี้ ช่องเย็นยังเป็นถิ่นอาศัยของนกหล ากหล ายช นิด เป็นแหล่งดูนกที่สำคัญแห่งหนึ่ง

ของเมืองไทย ส่วนจุดชมวิวกิ่วกระทิง เป็นหน้าผ าสามารถมองเห็นทัศนียภาพของป่ารอบๆ อย่ างสวยงาม

และจุดชมวิวขุนน้ำเย็นอยู่หลักกิโลเมตรที่ 89 มีล านกางเต็นท์สำหรับนักท่องเ ที่ยวมาพักผ่อน

ส่วนที่อุทย านแห่งชาติเข าใหญ่ จ.นครร าชสีมา อากาศหนาวเย็น ประชาช นเดินทางมาสัมผัสลมหน าวเป็นจำนวนม าก

ด้านนายอดิศักดิ์ สิ ทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทย านแห่งชาติเข าใหญ่ เปิ ดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ ายปีเก่ าต้อนรับปีใ หม่

กรมอุทย านแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีของขวั ญปีใหม่ให้ประชาช น โดยการยกเว้นค่ าธรรมเนียมเข้ าอุทย านแห่งช าติทั่วประเทศ

ในวันที่ 31 ธ.ค.63 และวันที่ 1 ม.ค.64 นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบ าดของเชื้ อโค วิด-19

นายอดิศั กดิ์เปิ ดเผยว่า เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องควบคุมปริมาณนักท่องเที่ วอย่ างเข้มงวด โดยเฉพาะบนเข าใหญ่

มีล านกางเต็นท์ที่เ ปิดให้เช่ า 2 ล าน คือล านกางเต็นท์ผ ากล้วยไม้ จำกัดนักท่องเที่ยวไว้ที่ 687 คน และสำหรับ

ล านกางเต็นท์ลำตะคอง จำกัดนักท่องเที่ยวไว้ที่ 857 คน หากนักท่องเที่ยวมาเต็มจำนวนจะปิดด่ านทันที

นักท่องเที่ยวสามารถไปพักที่ ล านกางเต็นท์ที่หน่วยพิทักษ์ผ ากระดาษ ต.หมูสี อ.ปากช่อง

ขอบคุณข้อมูล thairath