อุตุ เผย ย อดด อย ยอ ดภูหนาวถึงหนาวจั ด และขอประชาช นระ วังอั นตร าย

อุตุฯ เผ ย “ภาคเหนือ-อีสาน” มีอากาศเย็ นและมีหมอกในตอนเช้า ยอดดอย-ยอดภูหนาวถึงหนาวจัด

ขอประชาช นร ะวังอันตร ายในการสัญจร “ภาคใต้” มีฝนน้อยลงระยะนี้ เตือน 30 ธ.ค.นี้

ตอนบนอ ากศเย็นถึงหนาวมีลมแรง อุณหภูมิล ดลง 4-6 องศาฯ ส่วน “ภาคใต้” มีฝนเพิ่ มขึ้น-ตกหนักบ างแห่ง

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.63 ก รมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อา กาศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้า บริเ วณความกดอา กาศสูงหรือมวลอาก าศเย็น

กำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบ างพื้นที่

แต่ยังคงมีอา กาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเห นือ ส่วนบริ เวณยอดดอยและยอดภูมีอาก าศหนาวถึงหนาวจัด

ขอให้ประชาช นบริเว ณประเทศไทยตอนบนระ วังอั นตร ายในการสัญจรผ่ านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย

สำหรับม รสุ มตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค.63-3 ม.ค.64 บริเว ณความกดอากาศสูงหรือมวลอา กาศเย็นกำลังแรงอีกระล อกจากประเทศจีน

จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเ วณดังกล่ าวมีอา กาศเย็นถึงหน าวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศา

เซลเซียส สำหรับมร สุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น

ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรง

โดยบริเว ณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่ างคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ฝุ่นละ อองขนาดเล็ก ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ดังนั้นทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/

หม อกควันมีการสะสมมากขึ้นในระยะนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อาก าศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบ างพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซ ลเซียส บริเว ณยอดดอยอา กาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศา เซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาก าศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหน าในบ างพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-23

องศาเซ ลเ ซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซ ลเซี ยส บริเว ณยอดภูอาก าศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-16

องศาเซ ลเซีย ส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบ างพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เมฆบ างส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งค ลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอ งร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดปัตตานี ยะล า

และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้าคะ นองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดกระบี่ ตรัง

และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด

33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล thairath