อุตุ เผยเหนือ อิสาน สะท้ านเย็นลงอีก

อุตุฯ เผยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น “เหนือ” อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาฯ

ม รสุมพัดปกคลุม “อ่าวไทย-ภาคใต้” มีกำลังแ รง เตือนชาวเรือระมัดร ะวัง

เรือเล็กงดออกจากฝั่ง 19-20 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้า

บริเ วณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้ างแร งจากประเทศจีน

ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว

โดยในภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาช น

บริเว ณดังกล่ าวดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับม รสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแ รง

ทำให้ค ลื่นลมบริเว ณอ่าวไทยมีกำลังแ รงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่ างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระ วัง และเรือเล็กบริเ วณอ่าวไทยตอนล่ าง

ควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 19-20 ม.ค. 64

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแ รงขึ้น

ทำให้ฝุ่นละออง/หมอกควันมีการสะสมลดลง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศหนาว กับมีลมแ รง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส

บริเว ณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 25-28 องศาเซลเซียส บริเว ณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-25 กม./ชม.

ภาคกล าง อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่จังหวัดสุร าษฎร์ธานีขึ้นมา: อากาศเย็นในตอนเช้า

กับมีลมแร ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมร าชลงไป:

มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 18-20

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล thairath